شماره آگهی : 327638

همکاری با مهندسین عمران ومعماری پایه یک و ارشدنظارت و اجراجهت هیئت مدیره

شماره تماس : 09106602049

همکاری با مهندسین دارای پروانه اشتغال پایه یک وارشد نظارت و اجرا جهت هیئت مدیره
تلفن :02144964873
02144964874
همراه :09106602049