شماره آگهی : 328478

اسنکر بازرسی بدنی برای فرودگاه

شماره تماس : 09131153089

اسنکر بازرسی بدنی برای فرودگاه دارای حساسیت بالایی بوده و با بیرون آمدن نور و ارتعاش بدن می‌تواند هر نوع ماده فلزی و الکتریکی را تشخیص دهد تا .احتمال ورود هر گونه وسیله خطر ساز به فرودگاه جلوگیری شود. در مقابل درب ورودی فرودگاه ها افراد مجهز به اسکنر بدنی تمامی مراجعان را بررسی میکنند تا از ورود هر گونه وسیله خطرساز و غیرمجاز جلوگیری شود.
تلفن تماس:03132264005
تلفن همراه: 09131153089
ادرس: اصفهان-خيابان حکیم شفایی دوم
http://www.sayasecurity.com