شماره آگهی : 328601

قبردر قطعه 18 بهشت زهرا

شماره تماس : 09301350228

قبر در قطعه 18 با قابلیت افزایش طبقه
سرنبش قطعه ومجاور خیابان وشیر آب
قابل انتقال- سند دار
محمدی-09301350228