يك دايره مي كشيم
نقاشي گام به گام زنبور عسلچشم و دهانش رو مي كشيم
نقاشي گام به گام زنبور عسلشاخك هاي زنبور عسل رو مي كشيم
 نقاشي گام به گام زنبور عسل
و حالا بدنش رو مي كشيم
نقاشي گام به گام زنبور عسل
بالهاي زنبور رو مي كشيم
 نقاشي گام به گام زنبور عسل

حالا زنبور رو كامل مي كنيم  رنگ مي كنيم


نقاشي گام به گام زنبور عسل