تاثیر و نفوذ خانواده بر کودکتأثیر خانواده بر کودک این است که زندگی اجتماعی انسانها عبارتست از: یک عده وابستگی های غیر ارادی که ما را با افراد، اجتماعات و فرهنگ های مختلف مرتبط می سازد.

به گزارش «تابناک با تو»، از این نگاه، خانه و خانواده نخستین محیطی است که کودک را تحت سرپرستی و مراقبت قرار می دهد. از این روی، بیش از همه محیط های اجتماعی دیگر در رشد و تکامل فرد تأثیر داشته و کودک بیش از اینکه از اوضاع اجتماعی خارج متأثر شود، زیر نفوذ خانواده قرار می گیرد.

بنا بر این گزارش، پیدایش بیشتر عادات و نظریات کودک از خانه آغاز شده و کودک در هاله ای نامرئی از افکار، احساسات، نگرشها، امیدها و انتظارات اعضای خانواده راه خود را به سمت اجتماع باز می کند. بی تردید کودکان ما چگونه زندگی کردن را در درون خانه یاد می گیرند و شیوه ها و فرهنگ رفتاری را از ما می آموزند. از این روی، با تأکید «اریک فرام»، خانواده را می توان عامل یا کارگزار روانی اجتماع قلمداد کرد.

1 ـ کودک انسانی باید احساس کند که مورد علاقه و محبت است و احتیاج روانی مورد نظرش توسط والدین و اعضا خانواده احیا می شود.

2 ـ خانواده را نخستین پایگاه کودک تصور نمودیم که در آن می توان استعداد و توانایی هایش را رشد و پرورش دهد.

3 ـ محیط خانه را نخستین واحد یادگیری قلمداد کردیم که در آن کودک یاد می گیرد، چگونه وظایف اجتماعی خود را انجام دهد و در همین محیط است که کودک می آموزد چگونه حقوق دیگران را محترم شمرده و با افراد خانواده، نزدیکان و اطرافیان سازگاری یافته و خصایص نیک (یا زشت) را درونی سازد.

4 ـ کودک با مشاهده رفتار دیگران و نحوه تعامل اعضا خانواده است که آداب و معاشرت را می آموزد.

5 ـ در نتیجه تبادل تجارب و اطلاعات موجود بین اعضا خانواده است که کودک، مجموعه ای از عادات نیک یا زشت را می آموزد.

6 ـ بخش عمده ای از صفات نیک در کودکان به نحوه ارتباط والدین با یکدیگر مربوط است، به گونه ای که اگر پدر و مادری دایم در حال مشاجره و درگیری باشند، از سرعت رشد اخلاقی کودکان کاسته شده و تخریب های روانی جبران ناپذیری به وجود می آید.

7 ـ بسیاری از عقاید، افکار، علایق، تعصبها در محیط خانواده پایه ریزی می شوند و کودکان، پیروی از حق و حقیقت یا نشانه های تعصب و جزمیت را از خانواده کسب می کنند.

آنچه فروید به عنوان تجارب اولیه فرد بر آن تأکید کرده، مؤید این نظر است که تجارب دروان کودکی و نگهداری و حفظ آنها در طی زمان، شخصیت فرد را متأثر ساخته و ناخودآگاه تحت تأثیر آن تجارب قرار خواهد گرفت. کودکی که دوران طفولیت خود را بدون تنش و اضطراب های زاید گذرانده، زندگی را غیر از کودکی تصور خواهد کرد که همواره دچار اندوه، نزاع، سرزنش و هیجانات غیر قابل کنترل عاطفی بوده است.
بارتیملر اثر آسیب های عاطفی دوران کودکی در رشد منش کودک، بیش از اثر آنها در دوره های بعد است که شخصیت او تکوین یافته است.

دکتراصغرآقایی‌، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحداصفهان(خوراسگان)
دکترسیدحمید آتش پور، عضوهیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحداصفهان(خوراسگان)