کاردستی: ساخت عروسک سگ
وسایل مورد نیاز

جوراب رنگی کودکانهبینی و چشم عروسکسوزن نخقیچی 
مراحل ساخت
کاردستی: ساخت عروسک سگ
ابتدا قسمت پنجه جوراب را از آن جدا می کنیم.

کاردستی: ساخت عروسک سگ
سپس آن را به دو قسمت تقسیم کرده و به شکل سه گوش می دوزیم.
کاردستی: ساخت عروسک سگ
سر جوراب را که باز شده می دوزیم و داخل آن را با پنبه پر می کنیم.
کاردستی: ساخت عروسک سگ
گوشها را به قسمت پاشنه جوراب به هر دو طرف می دوزیم.
کاردستی: ساخت عروسک سگ
از قسمت ساقه جوراب دو برش باریک می زنیم یکی را به چهار قسمت تقسیم کرده و پاهای عروسک را با آن می دوزیم و دیگری را به صورت طولی دوخته و به عنوان دم عروسک از آن استفاده می کنیم.
کاردستی: ساخت عروسک سگ
چشم ها و بینی را در جای خود چسبانده و به سلیقه خود، عروسک را تزئین می کنیم.
کاردستی: ساخت عروسک سگ
منبع: hayah.cc