جواب کودکان: اگر جای پدرومادرتان بودید چه می کردید؟ از تعدادي بچه دبستانی مي پرسند اگر جاي پدر يا مادرتان بوديد، چه كار مي كرديد؟ این دانش آموزان در پاسخ هایشان این گونه نوشته اند؛ اینها نمونه اي از جواب های آنهاست. مراقب رفتارمان باشيم. ما آيينه كودكانمان هستيم.