نقاشی کودکان از قصه عاشورا  در این خبر و در همایشی که به مناسبت قصه عاشورا برگزار شده، کودکان قصه عاشورا را با قلم و احساس خود به تصویر می کشند که با هم می بینیم.


تصاویر / کارگاه نقاشی قصه عاشورا تصاویر / کارگاه نقاشی قصه عاشورا تصاویر / کارگاه نقاشی قصه عاشورا تصاویر / کارگاه نقاشی قصه عاشورا تصاویر / کارگاه نقاشی قصه عاشورا تصاویر / کارگاه نقاشی قصه عاشورا تصاویر / کارگاه نقاشی قصه عاشورا تصاویر / کارگاه نقاشی قصه عاشورا تصاویر / کارگاه نقاشی قصه عاشورا تصاویر / کارگاه نقاشی قصه عاشورا تصاویر / کارگاه نقاشی قصه عاشورا تصاویر / کارگاه نقاشی قصه عاشورا تصاویر / کارگاه نقاشی قصه عاشورا تصاویر / کارگاه نقاشی قصه عاشورا تصاویر / کارگاه نقاشی قصه عاشورا تصاویر / کارگاه نقاشی قصه عاشورا
خوز نیوز

https://telegram.me/tabnakbato