کارگاهی که به نقاشی ها جان می بخشد در آلمان استودیویی وجود دارد که نقاشی کودکان را به عروسک تبدیل می کند. والدین کودکان، نقاشی فرزند خود را برای این استودیو ارسال می کنند و این شرکت نقاشی آنان را با جزئیات بسیار دقیق و زیبا با وسایلی مانند پارچه، کرک، نخ و سوزن به شکل عروسک می سازد فکر کنید. در کودکی اولین ایده های شما را تبدیل به واقعیت می کنند و چه اعتماد به نفسی به کودک داده می شود.

کارگاهی که به نقاشی ها جان می بخشد
تبدیل نقاشی به عروسک

تبدیل نقاشی به عروسک

تبدیل نقاشی به عروسک

تبدیل نقاشی به عروسک

تبدیل نقاشی به عروسک

کارگاهی که به نقاشی ها جان می بخشد

کارگاهی که به نقاشی ها جان می بخشد

کارگاهی که به نقاشی ها جان می بخشد

کارگاهی که به نقاشی ها جان می بخشد

کارگاهی که به نقاشی ها جان می بخشد

کارگاهی که به نقاشی ها جان می بخشد

کارگاهی که به نقاشی ها جان می بخشد

کارگاهی که به نقاشی ها جان می بخشد