کودکان کتابخوان پولدار می شوند  محققان در این تحقیقات، زندگی بیش از شش هزار مرد بالغ را که در نیمه قرن بیستم ساکن 9 کشور اروپایی بودند، مورد بررسی و مطالعه قرار دادند.

این افراد بر اساس تعداد کتاب هایی که در زمان کودکی در خانه داشتند، در چهار گروه طبقه بندی شدند. گروه اول کمتر از ده عنوان کتاب، گروه دوم یک قفسه کتاب، گروه سوم یک کتابخانه تا صد عنوان کتاب و گروه چهارم دو کتابخانه یا بیشتر کتاب در خانه داشتند. کودکان کتابخوان پولدار می شوند 
به طور کلی محققان تاثیر آموزش بر میزان درآمد افراد را با بررسی تمایز موجود بین ساکنین مناطق شهری و روستایی و همچنین دسترسی این افراد به تعداد اندک یا زیاد کتاب ها در ده سالگی مطالعه کردند.

با وجود این که ساکنین مناطق روستایی به طور جدی تحت تأثیر تغییرات نظام آموزشی و مدارس قرار داشتند، افرادی که در کودکی به تعداد زیادی کتاب دسترسی داشته اند، از درآمد قابل ملاحظه ای که در اثر کسب آموزش های اضافی به دست می آورند، بهره مند شده اند. کودکان کتابخوان پولدار می شوند 
با وجود این، افزایش دوره تحصیل در مدارس به مدت یک سال، موجب افزایش درآمد افراد به میزان 9 درصد شده است.

البته افرادی که در کودکی به تعداد کمی کتاب دسترسی داشتند، در نتیجه افزایش یک سال تحصیلی، تنها 5 درصد درآمد اضافی به دست آورده اند؛ اما میزان افزایش درآمد در اثر یک سال تحصیل بیشتر، برای افرادی که در زمان کودکی به تعداد زیادی کتاب دسترسی داشتند، به 21 درصد می رسد. همچنین این افراد فرصت های شغلی بیشتر و بهتری را در شهرها به دست آورده اند.

به اعتقاد محققان علت تاثیرگذاری میزان دسترسی به کتاب در میزان درآمد افراد، تشویق آن ها به مطالعه و بهره مندی از تاثیرات مثبت مطالعه است؛ با وجود این ممکن است دسترسی یک کودک ده ساله به یک کتابخانه پر از کتاب، شاخصی از برتری اجتماعی و اقتصادی خانواده وی محسوب شود.
خبرنامه دانشجویان ایران